โครงการอบรมการใช้ e-office สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการการใช้ e-office ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ST-1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี