คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ สาขาละ 2 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท จำนวน 4 สาขาวิชาฯ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา

  1. นางสาวพันธิตรา งามวัน
  2. นางสาววราภรณ์ พ้นทุกข์

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2558 ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

สาขาวิชาฟิสิกส์

  1. นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ์
  2. นางสาวศศิธร จันสระบัว

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ VND University of Science (VND-HUS) in Vietnam ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  1. นายพีระพงษ์ ทองสุข Mr.Pheelaphong Thongsuk
  2. นายธนวัฒน์ เรืองจุลภัทร์ Mr.Tanawat Ruangjulapat

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

ภาควิชาเคมี

  1. นางสาวสุพรรษา มัสและ Miss Supansa Matsalae
  2. นางสาวดลนภา สนิทไชย Miss Dolnapa Sanitchai

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ Zhejiang University of Technology

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน