โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานโครงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารนสเทศ โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนาย วัณณุวรรธน์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท จีเอ็ม โปรซอร์ฟ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา