กิจกรรมประชมผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษา ในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารคณะหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา หัวหน้างาน และอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา