โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา