งานทำบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมทำบุญครบรอบ 20 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ลานหน้าพระบรมรูป ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา