โครงการสร้างเสริมสุขภาพครุศาสตร์ (ครุศาสตร์สีขาว) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552