โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยมีการบรรยายพิเศษของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ในหัวข้อ “อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคต” และการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา การนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวดได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเคมี กลุ่มชีววิทยา และกลุ่มฟิสิกส์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150603sci_17 20150603sci_04

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี