รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

20150603coopsci_13 20150603coopsci_19

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้เกียรติมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องออดิเทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทนานาชาติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

นายวัชรพล กาพย์พิมาย และนางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ นักศึกษาวิชาชีววิทยา

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา

2. ประเภทผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา

3. ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)