โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150528SAR_14 20150528SAR_05

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา