การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP & HACCP

20150528HACCP_13 20150528HACCP_02

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP & HACCP สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิจิตรา จำปาทอง วิทยากรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง SC 1401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี