โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

20150527Physics_06 20150527Physics_10

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมี ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ และ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้