การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553