ต้อนรับ Prof. Yeo Kwan Hua และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Prof. Yeo Kwan Hua และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150507ITE_34 20150507ITE_11

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี