โครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สนธิ พลชัยยา นักวิชาการสาขาเคมี ของ สสวท. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย นักวิชาการศูนย์ STEM ศึกษาแห่งชาติ และนายอุปการ จีระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

20150502STEM_10 20150502STEM_04

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี