พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานสรรพศาสตร์ศิลป์ เทิดองค์รัตนนารี ศรีสยาม เริงสราญเปิงสงกรานต์มอญ” โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดก่อเจดีย์พระทราย การจัดนิทรรศการบูรณาการทางวัฒนธรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

20150423-sci-05-003 20150423-2songkran_14

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี