สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติคือ Prof.Dr.Phan Minh Dung จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ Editorial Board ของ Associate Editor of the Artificial Intelligence Journal, Member of Editorial Board of the Argument & Computation Journal และ Advisor to Editorial Board of the Theory and Practice of Logic Programming ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของงานสัมมนาในครั้งนี้คือ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยสู่ระดับสากล ในประเด็นเกี่ยวกับ Logic Programming, Knowledge Representation and Reasoning, Argumentation, MultiAgent Computing, Semantic Grids, Trust and Security และ Artificial Intelligence ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา

20150418coop_20 20150418coop_16

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี