โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภาส ทองรัก บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล” อาจารย์วรกวี ชุมวรฐายี บรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอและการประกวดและการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” และอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล บรรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพและการฝึกทักษะการสื่อสาร” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

20150418coop_04 20150418coop_13

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี