โครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย” โดยมีนายสรวิชญ์ โมกขาว (พี่เรียว) Game developer เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้อง 8-06 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ในการนี้ อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

20150407comsci_05 20150407comsci_06

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี