ภาพบรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันทึ่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รังสิต อาคารโภชนาคาร 2545 และหน่วยเลือกตััง มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องสมุด ชั้น 7

20150429-agr-03-016 20150429-agr-03-014

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี