ราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสาขา

IMG_4787 IMG_4754

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสาขา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี