โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20150402IT_02 20150402IT_19

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.จุมพลเดชน์ บำรุงวงศ์ธารี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา