โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครแบบยั่งยืน ระยะที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม จำนวน 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยเทคนิคทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งทะเลตะวันออก ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

20150329khokkham_30 20150329khokkham_08

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี