โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในการนี้ ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150327coop_02  20150327coop_37

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี