โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้รับเกียรติจาก
1. รศ.ดร.ลัดดา มีศุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณนริศรา สิทธิหาโคตร จาก Toyo-Thai Corporation Public Company Limited
3. คุณวีรชัย ธนธรรมทิศ ผู้จัดการ บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด
4. คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-โรงงาน บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ในการนี้ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

20150326chem 20150326chem_22

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี