โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

20150320physics 20150320physics_13

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้ได้เล่มร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อจำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามสมรรถนะของสาขาวิชา โดยมี รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายประเสริฐ พันธ์พงศ์พาณิชย์ จาก บริษัท Western Digita เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ