มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Islamic University of Indonesia

20150318UII_10 20150318UII_03

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Islamic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่อง “Mobile Application for Face and Building Recognition with Augmented Reality Technology in Case Study of RMUTT” และได้นำเสนอผลงานกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558 โดยมีการจัดพิธีมอบในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา