โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่

โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทลัยเทคโนโลีราชมงคลธัญบุรี

DSC_2259 DSC_3004

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี