พิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 1

PRO_2022 PRO_2015
เปิดโครงการ
– รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ  Learning  Express  ร่วมกับ  Singapore  Polytechnic  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-21 มีนาคม 2558  ณ  ห้องประชุม  Pneumatic  Process  Instrument  Leb  ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี  มทร.ธัญบุรี