การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1

20150316STEM_17 20150316STEM_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1 .ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรร่วมดังนี้ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ ดร.มรกต พุทธกาล อ.อิศราภรณ์ เทียมศร อ.โอม สถิตยนาค อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.45 – 12.15 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น)