ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

20150309STEM_04 20150309STEM_15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน จัดโดย ศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา