ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2558

20150225ICONSAT_20 20150225ICONSAT_19

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (ICONSAT) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.อุรวิศ ต้ังกิจวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป