ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คัดเลือกโครงการวิจัยที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนจาก สวก.

IMG_2396 IMG_2362

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คัดเลือกโครงการวิจัยที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนจาก สวก. ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี