ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และแสดงความขอบคุณแด่ท่าน ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี

IMG_2351 IMG_2313

นายกสมาคมศิษย์เก่า คุณขุนศรี ทองย้อย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ และแสดงความขอบคุณแด่ท่าน ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งส่งมอบงาน ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี