คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

20150221coop_18 20150221coop_16

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยคุณเทเวศน์ คมใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์ จำกัด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงงาน” ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี