ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558

20150219sci 20150219sci_14

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา