ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558