คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา หนังสือ เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

20150212sci_42   20150212sci_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และ ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ บรรยายในหัวข้อ เขียนตำรา/หนังสือ อย่างไร เพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิวล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ภาพถ่ายโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
20150212sci 20150212sci_04 20150212sci_08 20150212sci_16 20150212sci_23 20150212sci_25 20150212sci_31 20150212sci_40 20150212sci_42