คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ "เพชรราชมงคลธัญบุรี"  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่่มีความรู้ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จิตอาสา มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันในระดับสากล ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  ห้องประชุม SC1217  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
20150216_06 20150216_12
ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี