คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Office)

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) เมื่อวันที่ 9 และ12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ CKC ศูนย์รังสิต 
IMG_1415 IMG_1426
ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี