ERECON JAPAN เข้าเยี่ยมชมและดูงานแปลงผัก ไฮโดรโปนิกส์ และฟาร์มเห็ด

20150213-agr-01-009 20150213-agr-01-008

เกษตรกรจากประเทศกัมพูชา จำนวน 13 คน นำโดย หน่วยงาน ERECON JAPAN เข้าเยี่ยมชมและดูงานแปลงผัก ไฮโดรโปนิกส์ และฟาร์มเห็ดของคณะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558