มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในโครงการ “คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา”

มอบชุดคอมพิวเตอร์ – ดร.ชุมพล  พรประภา  ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในโครงการ  “คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา”  โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบแก่คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี