โครงการแนะแนวสหกิจศึกษาโดย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

20150205IT 20150205IT_12

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษาโดย ได้รับเกียรติจากบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้และแนะแนวเกี่ยวการออกสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่จะออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาา ในการนี้ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน