โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ