พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษา ประจำปี 2557

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

บุคลากรดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร สายวิชาการ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ลำดับที่ 1 สัตวแพทย์หญิงรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ ลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ สายสนับสนุน กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ลำดับที่ 1 นางยุพดี จวงมาลา กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลำดับที่ 3 นางอนงค์ จุลวงษ์ และศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี นายขุนศรี ทองย้อย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ท่าน นายสมบัติ นิ่มเงิน นายสันติ พิณเสนาะ และนายบุญส่ง พวงเงินสกุล

 

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี