เครื่องดื่มโคก มอบเงินร่วมสมทบทุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่้ 29 ตุลาคม 2552