ประุชุมเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จป. วิชาชีพ

การประุชุมเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จป. วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี กับ สมาคมวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วจป.) ณ ห้องประชุมธัญกาฬ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี