INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ (COMTECH Wi-Fi)

รายการ INNOVATIVE VARIETY ทางช่อง Smart SME เข้าสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ (COMTECH Wi-Fi)” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี