Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์จาก Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของคณะ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 พร้อมทั้งนำนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 คน สาขาการผลิตพืช 1 คน และสาขาประมง 2 คน

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี