มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี